Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.11.2023 03:13

Karta obstarávania #049/2020/VO-§117
Vypracovanie PD a výkon IČ za účelom rekonštrukcie Zdravotného strediska KVP

Informácie

ID zákazky
9007
Názov predmetu
Vypracovanie PD a výkon IČ za účelom rekonštrukcie Zdravotného strediska KVP
Číslo spisu
049/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie resp. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (ďalej len PD) a výkon inžinierskej činnosti (ďalej len IČ) za účelom rekonštrukcie Zdravotného strediska KVP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty