Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 21:20

Karta obstarávania #062/2020/§117
Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Južná trieda 23, Košice v prepojení na Karanténne centrum.

Informácie

ID zákazky
9054
Názov predmetu
Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Južná trieda 23, Košice v prepojení na Karanténne centrum.
Číslo spisu
062/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
126 073,48 EUR
Hlavný CPV
45212413-4 - Stavebné práce na objektoch zariadení na krátkodobé ubytovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Južná trieda 23, Košice v prepojení na Karanténne centrum v krízovom období.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo za účelom uskutočnenia predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty