Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:00

Karta obstarávania #058/2020/VO-§117
Elektroinštalácia rozvodov do bytových jednotiek v lokalite Demeter Košice

Informácie

ID zákazky
9080
Názov predmetu
Elektroinštalácia rozvodov do bytových jednotiek v lokalite Demeter Košice
Číslo spisu
058/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
42 419,96 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Realizácia stavebno-inštalačných prác v priestoroch bytových domov, fasáde bytových domov a zemné práce pred bytovými domami v Košiciach, vrátane dodávky prislúchajúceho materiálu a tovaru a vykonania povinných revízií a skúšok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty