Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:54

Karta obstarávania #MK/A/2020/08908
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

Informácie

ID zákazky
9851
Názov predmetu
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Číslo spisu
MK/A/2020/08908
Číslo z vestníka EU
2020/S 235-579155
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 999 125,53 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233140-2 - Práce na ceste
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45222000-9 - Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh
45233125-1 - Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) povinnosť v prípade, ak nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Predmet zákazky pozostáva zo súboru stavebných prác, ktoré medzi sebou navzájom súvisia, dopĺňajú resp. ovplyvňujú sa, resp. na seba nadväzujú. Predmetné stavebné práce tvoria jeden neoddeliteľný technický a funkčný celok. Vzhľadom na skutočnosť, že pre riadnu realizáciu zákazky je nevyhnutná podrobná znalosť projektovej dokumentácie na predmet zákazky – stavebné práce, v rámci ktorej sú naprojektované práce a činnosti, ktoré na seba navzájom vecne, miestne a časovo nadväzujú a tvoria jednu ucelenú časť, nie je možné resp. vhodné predmet zákazky rozdeliť na jednotlivé časti, pretože jej prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu, až zmareniu možnosti úspešnej a plynulej realizácie diela ako celku.

Ako bolo uvedené, predmet zákazky spočíva v plneniach a aktivitách, ktoré svojou povahou spolu nevyhnutne súvisia a sú na sebe závislé. Už pri spracovaní projektovej dokumentácie pre predmetnú zákazku, bolo dielo projektované ako jeden celok a na celú stavbu je vydané jediné stavebné povolenie. Za účelom minimalizovania rizika dodatočných nákladov vyplývajúcich napr. zo zabezpečenia nadväznosti technologických postupov pri príprave a realizácii čiastkových plnení viacerými dodávateľmi je nutná koordinácia všetkých činností jedným dodávateľom. Realizácia čiastkových plnení viacerými samostatnými dodávateľmi by bola po technickej a organizačnej stránke komplikovaná (harmonogram postupu prác, organizácia staveniska, koordinácia jednotlivých dodávateľov, zodpovednosť na stavenisku, odovzdanie diela, stavebno – montážne poistenie a pod.), zvýšilo by riziko navýšenia dodatočných nákladov, ohrozilo sa dodržiavanie harmonogramu a termínov a najmä by sa výrazne oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruk za výsledok ako celok. V prípade viacerých samostatných dodávateľov na stavenisku, ktorí nepôsobia pod jediným koordinujúcim zhotoviteľom, zodpovedným za všetkých, existuje výrazné riziko narušenia zodpovednosti za práce, kedy sa každý dodávateľ bude snažiť nájsť dôvod vylučujúci jeho zodpovednosť v (ne)plnení iných dodávateľov. Takéto nastavenie organizačných a právnych vzťahov na stavenisku a celkovo pri realizácií diela je výrazne neefektívne a ohrozuje riadne a včasné zhotovenie diela.

Verejný obstarávateľ nepristúpil k rozdeleniu zákazky na samostatné časti aj zo základného dôvodu zohľadnenia technického previazania jednotlivých stavebných činností vzhľadom na skutočnosť, že líniová stavba „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zahŕňa na jednotlivých objektoch cesty II/552 navzájom nadväzujúce činnosti v rozsahu:

- prestavba – rozšírenie jestvujúcej cesty II/552 na štvorpruhovú komunikáciu s novou konštrukciou vozovky a odvodnením do štrbinových žľabov s napojením cez uličné vpusty do novonavrhovanej cestnej kanalizácie, prestavba a dostavba svetelne riadených križovatiek a neriadených križovatiek s potrebnými radiacimi pruhmi a líniovou koordináciou (pri križovatkách sú riešené priechody pre peších a cyklistov s bezbariérovou úpravou a ich osvetlením), výstavba nového mostného objektu cez Myslavský potok zahŕňajúca úpravu vodného toku v nutnej dĺžke s odstráneným pôvodného mostného objektu, odstránenie drevín a stromov na stavenisku, kolízneho oplotenia, odstránenie objektov pneuservisu, drevených prístreškov, vybudovanie nového verejného osvetlenia komunikácie v stredovom deliacom páse.

- v rámci opatrení pre zlepšenie podmienok verejnej osobnej dopravy dôjde k úprave miestnej komunikácie – ulica Važecká s novým odvodnením a vybudovaním autobusovej zastávky pre smer Slanec, čo musí vyť koordinované s prácami na ceste vrátane odvodnenia. Priamo na komunikácii Slanecká dôjde k výstavbe a posunu jestvujúcich autobusových zastávok MHD do samostatných autobusových zálivov (5 obojstranných autobusových zastávok).v pridruženom dopravnom priestore po pravej strane komunikácie v smere na Slanec, za navrhnutým deliacim pásom, vedľa chodníka pre peších, dôjde k výstavbe cyklistickej komunikácie a vybudovaniu novej lávky pre peších a cyklistov cez Myslavský potok, vedľa mostného objektu na ceste II/552.neodeliteľnou súčasťou stavby sú preložky existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí: podzemných slaboprúdových a silnoprúdových elektrických vedení, vodovodov, kanalizácií a plynovodov, ktoré si vyžadujú dodržanie príslušných ochranných pásiem, predpisov a podmienok správcu. Tieto preložky a nové vedenia cestnej svetelnej signalizácie, informačného systému, potrubných vedení súvisia a sú vedené tak v telese cestnej komunikácie, novovybudovanými plochami zastávok MHD, trasou cyklistickej cestičky a jednotlivými napojeniami komunikácií v miestach križovatiek.

Uvedené práce si vyžadujú vypracovanie detailného časového harmonogramu s prihliadnutím na koordinovaný sled a postupnosť. Práce budú vykonávané počas prevádzky komunikácie vždy jednom profile so zabezpečím prechodu a prejazdu k okolitej priemyselnej zástavbe. Súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné práce je jeden rozpočet potvrdený autorizovanou osobou – projektantom, pričom ako bolo uvedené vyššie, stavebné povolenie je vydané na celú stavbu ako celok.

Verejný obstarávateľ osobitne uvádza dôvody, pre ktoré sú súčasťou projektu ako neoddeliteľné časti ponechané aj položky (i) informačný kamerový systém a (ii) vegetačné úpravy.
V prvom rade Verejný obstarávateľ uvádza, že položky „informačný a kamerový systém“ nepredstavujú dodávku softwaru ani iného samostatného obslužného a kamerového systému. V zmysle projektovej dokumentácie a položiek výkazu výmer sa v zásade jedná iba o zriadenie inžinierskych vedení na účely prenosu informácií z kamier, predajných automatov CL a informačných tabúľ MHD z jednotlivých zastávok MHD do centrálneho dispečingu DPMK na Bardejovskej ulici. Táto časť stavby pritom bude využívať už existujúcu optickú trasu z Bardejovskej na uzol VSS, realizovaný v predchádzajúcej stavbe MET. Systém vedení bude s touto vetvou prepojený hlavným optickým káblom DPMK cez uzol VSS. Informačný a kamerový systém Slanecká /Mesto Košice - MP, DPMK/ sa tak napojí a bude kompatibilný s existujúcimi stavbami IKD a MET. Jedná sa teda o úplne neoddeliteľnú súčasť stavby, keďže sa jedná o realizáciu inžinierskych sietí a podzemných vedení, ktorých separátna realizácia je prakticky absolútne vylúčená.

Vo vzťahu k položkám vegetačných úprav si Verejný obstarávateľ dovoľuje uviesť nasledovné:

Obsahom položiek súvisiacich s vegetačnými úpravami, konkrétne 020-01 Vegetačné úpravy – Slanecká cesta II/552, 020-02 Vegetačné úpravy – privádzač, 020-03 Vegetačné úpravy – miestnych komunikácií sú navážky vhodných substrátov pre rozvoj vegetácie, výsadba stromov, krov, trvaliek a založenie trávnikov na plochách, ktoré sa pripravia – vyrovnajú, odstráni sa z nich stavebný materiál, odstránia sa z nich burinné rastliny, a následne sa rekultivujú do výslednej podoby, s čím je spojená nevyhnutná základná starostlivosť o novú vegetáciu. Súčasťou plnenia v rámci položiek vegetačných úprav však viac nie je dodatočná starostlivosť o vysadenú vegetáciu, ale iba základná starostlivosť nevyhnutná pre uchytenie vegetácie, ktorá je nevyhnutná pre samotné dokončenie diela ako takého.

Cieľom návrhu vegetačných úprav je aspoň čiastočne nahradiť odstránenú zeleň v trase cesty II/552. Celá koncepcia riešenia území je navrhovaná tak, aby boli umožnené hodnotné úpravy nového priestoru a to umiestnením vzrastlých stromov v miestach, kde to je umožnené, ako i komplexnými úpravami dotknutých plôch. Plochy zelene budú sadovnícky upravené tak, aby vytvárali vhodnú kompozíciu svojou farebnosťou, formou a vzrastom.

Za účelom zabezpečenia čo najskoršieho uchytenia novej vegetácie je nevyhnutné urobiť výsadby bezprostredne po ukončení výstavby technickej časti, prípadne ešte počas jej výstavby v zodpovedajúcom (vhodnom) agrotechnickom termíne. Skorou výsadbou na nových plochách ihneď po ukončení výstavby sa zamedzí osídleniu upravovaných plôch inváznymi druhmi bylín (zaburinenie). Preto je vhodné až nevyhnutné urobiť zatrávnenie okamžite po ukončení stavebných prác na svahoch cesty II/552. Počas výstavby je nutný monitoring plôch, nakoľko sa tu môžu vyskytovať invázne druhy rastlín, v prípade ktorých je nutné začať s ich likvidáciou okamžite po zistení ich výskytu, pokiaľ nie sú ešte úplne zakorenené a rozrastené.
Vegetačné úpravy, ako to je obvyklé v oblasti výstavby obdobných projektov, preto tvoria neoddeliteľnú súčasť stavby a budú dokončené a odovzdané spolu s ostatnými stavebnými objektmi. Pre vylúčenie pochybností opakujeme, že súčasťou plnenia v rámci položiek vegetačných úprav viac nie je dodatočná starostlivosť o vysadenú vegetáciu, ale iba základná starostlivosť nevyhnutná pre uchytenie vegetácie, ktorá je nutná pre samotné dokončenie diela ako celku.

Podľa právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania sa rozdeľovaním zákazky na časti sleduje podpora prístupu malých a stredných podnikov k verejným zákazkám. Podľa odporúčania Európskej komisie zo 6. mája 2003 týkajúceho sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36) je za MSP možné definovať nasledovne:
- Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
- Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
- Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

V rámci podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa vyžaduje obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) min. 25 000 000,00 Eur, pričom v zmysle vyššie uvedenej definície je stredným podnikom, podnik s ročným obratom nepresahujúcim 50 miliónov Eur. Vzhľadom na to, že aj v prípade obstarávania tejto zákazky nerozdelenej na časti sa jej zúčastnia aj stredné podniky, nie je ohrozený účel smernice podporovať malé a stredné podniky (cieľ právnej úpravy rozdeľovania zákaziek na časti).

Zákazka bude financovaná zo zdrojov EÚ v rámci IROP na základe troch Zmlúv o NFP, ktorých oddelenie je výlučne formálne z dôvodu podmienok stanovených v rámci programových dokumentov IROP – a to z dôvodu štatistického vykazovania oprávnenosti výdavkov vrátane merateľných ukazovateľov.

Verejný obstarávateľ pri posudzovaní vhodnosti rozdelenia zákazky vychádzal aj z dostupnej judikatúry a výkladovej praxe, napr. judikatúry českého Najvyššieho správneho súdu (sp. Zn. 2 Afs 198/2006) vyplýva, že zadaním jednej zákazky spočívajúcej v plnení rovnakého alebo porovnateľného druhu, je potrebné rozumieť aj súhrn jednotlivých zadaní určitých relatívne samostatných plnení, pokiaľ tieto zadávania plnenia spolu úzko súvisia z hľadiska miestneho, časového, funkčného, urbanistického alebo technologického. Jednotlivé činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci tejto zákazky navzájom súvisia, a to tak z hľadiska miestneho ako aj časového a funkčného. V zmysle ďalšieho rozsudku českého Najvyššieho správneho súdu (62 Af 7/2010) rozdelenie verejnej zákazky na časti prichádza do úvahy vtedy, pokiaľ plnenie v rámci jednotlivých častí bude plnením svojim charakterom odlišným a naopak rozdelenie verejnej zákazky na časti nebude vhodné vtedy, pokiaľ bude predmet zákazky tvorený plneniami navzájom sa neodlišujúcimi alebo plneniami, ktoré na seba úzko nadväzujú. Nakoľko predmetom zákazky je vykonávanie činností, ktoré na seba úzko nadväzujú nie je vhodné rozdelenie predmetu zákazky na časti.

Vo výkladovom stanovisku UVO č. 2/2018 sa uvádza že... pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.

Verejný obstarávateľ posúdil všetky vyššie uvedené okolnosti, pričom dospel k záveru, že hlbšie delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že:
(i) stavba bola projektovaná ako celok a rovnako je na stavbu ako celok vydané jedno stavebné povolenie;
(ii) rozdelenie zákazky na fragmenty by pri ich realizácii spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali realizáciu diela;
(iii) rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky za výsledok ako celok a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov;
(iv) všetky objekty a stavebné činnosti v rámci zákazky sú previazané aj technicky a vzájomne súvisia; a keďže
rozdelenie predmetu zákazky je na mieste vtedy, pokiaľ plnenie v rámci jednotlivých častí bude svojim charakterom odlišné a navzájom nesúvisiace, čo však nie je aplikovateľné v prípade tejto zákazky, nakoľko všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto zákazky, spolu súvisia a na seba nadväzujú, tak verejný obstarávateľ konštatoval, že nie sú naplnené predpoklady na to, aby bola zákazka na časti rozdelená a zákazku zadáva ako jeden celok.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Rekonštrukcii a modernizácii cesty II/552 Slanecká cesta podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.03.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Gabriela Heribanová
kosice.gabriela.heribanova@proebiz.com
+421 948490081

Dokumenty