Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 18:13

Karta obstarávania #3449/2020
Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice

Informácie

ID zákazky
9967
Názov predmetu
Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice
Číslo spisu
3449/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
173 734,84 EUR
Hlavný CPV
45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkového stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice, najmä však pri oprave káblových porúch, výmene káblových polí, výmene stožiarov a rozvádzačov verejného osvetlenia, podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.01.2021 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
11.01.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivana Gaľa
ivana.gala@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty