Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.08.2022 06:32

Karta veřejné zakázky #NCZI_OPE_US
Online procesy eZdravia

Informace

ID zakázky
13506
Název zakázky
Online procesy eZdravia
Číslo spisu VZ
NCZI_OPE_US
Evidenční číslo zakázky
39521 - MUS Vestník č. 182/2021 - 04.08.2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 148-394521
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
14 962 850,00 EUR
Hlavní CPV kód
72212100-0 - Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
Doplňující CPV kód
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
48170000-0 - Balík programů pro dosažení souladu
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
48211000-0 - Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem
48614000-5 - Systémy k pořizování dat
48810000-9 - Informační systémy
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
72212180-4 - Vývoj programového vybavení pro zdravotnictví
72267100-0 - Údržba programového vybavení pro informační technologie
72261000-2 - Podpora programového vybavení
72267000-4 - Údržba a opravy programového vybavení
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Výsledkom poskytnutých služieb má byť komplexný informačný systém Online procesy eZdravia, ktorý je obsahovo previazaný. Jednotlivé komponenty, resp. procesy a etapy realizácie predmetu zákazky spolu úzko súvisia, resp. na seba nadväzujú. Jedná sa o online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Vzhľadom na charakter a účel informačného systému je potrebné, aby riadne a včasné zhotovenie diela v lehote a kvalite určenej verejný obstarávateľom garantoval jeden dodávateľ (v opačnom prípade vzniká pre verejného obstarávateľa riziko vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti za nedodržanie kvalitatívnych parametrov informačného systému ako celku, resp. za nedodržanie termínu odovzdania informačného systému – spracovanie jednej „časti“ nevyhovujúcej kvalite môže negatívne ovplyvniť kvalitu a akceptáciu ostatných nadväzujúcich častí informačného systému. Realizácia informačného systému, resp. vyčlenenie krabicového softvéru na samostatnú zákazku, následne realizácia viacerými dodávateľmi by si vyžadovalo dodatočné odborné kapacity a administratívne náklady verejného obstarávateľa na koordináciu dodávky, agregáciu výsledkov jednotlivých častí a zosúlaďovanie výstupov jednotlivých dodávateľov (pre agregáciu výsledkov by bolo potrebné zapojiť ďalšie odborné kapacity). Realizácia informačného systému viacerými dodávateľmi by viedla k nutnosti vykonávania niektorých činností duplicitne v rámci rozdelených častí zákazky, z čoho plynie aj možné znásobenie nákladov na strane verejného obstarávateľa. Potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov by mohla ohroziť riadne plnenie zákazky a plnenie časového harmonogramu (termínu odovzdania kompletného informačného systému) a zároveň v dôsledku uvedeného ohroziť aj financovanie projektu, ktorého súčasťou je realizácia predmetu zákazky.

Vzhľadom na opis predmetu zákazky a špecifické integrácie a aplikáciu nových procesov nad národnými registrami si budúce dielo vyžaduje špecifickú implementáciu, ktorou vylučujeme použitie krabicového softvéru bez implementačných prác, ktorými by sa vedeli prepojiť jednotlivé funkčnosti riešenia tak, aby dielo fungovalo ako celok.

V prípade, ak by aj bol IS realizovaný modulárne, ani v takom prípade pri vypadnutí jedného z modulov by nevedel IS fungovať ako celok.
Rovnako funkcia prípadného integrátora by vyžadovala značne rozsiahle zvýšené náklady verejného obstarávateľa.
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.

Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ a vyriešiť architektonické princípy a mechanizmy.

Predmetom zákazky je dodanie, prevádzka, údržba a rozvoj Informačného systému Online procesy eZdravia.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v časti B.3 – Obchodné podmienky (t. j. Zmluva o dielo/ Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadosti o účasť
04.11.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Slavomír Pintér
slavomir.pinter@pactumpark.eu
+421 908467265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/630?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=N%C3%A1rodn%C3%A9+centrum&ico=&obec=&month=&year=2021&text=

Dokumenty