Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2019 01:06

Karta veřejné zakázky #BBRSC/012/2019
Technické plyny v tlakových fľašiach

Informace

ID zakázky
3708
Název zakázky
Technické plyny v tlakových fľašiach
Číslo spisu VZ
BBRSC/012/2019
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Hlavní CPV kód
24110000-8 - Průmyslové plyny
Doplňující CPV kód
44612100-4 - Plynové válce
24111900-4 - Kyslík
24321115-9 - Acetylen
24112100-3 - Oxid uhličitý
09122000-0 - Propan a butan
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to technických plynov v tlakových fľašiach určených pre potreby verejného obstarávateľa pri realizácii údržby ciest (zváranie oceľových prvkov, ohrev emulzií) a pri vykonávaní opráv strojov a mechanizmov (zváranie) spolu s prenájmom tlakových fliaš, ADR, mýtny poplatok a ostatné poplatky. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj prenájom certifikovaných tlakových fliaš. Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 3 Výzvy – Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.05.2019 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.05.2019 13:30:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty