Status: Completed

Server time: 20.01.2022 08:14

DPS card #MAGS OVO 53036/2020
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby

Information

ID of tender
7841
Name of content of tender
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby
Tender ref. no.
MAGS OVO 53036/2020
Public tender journal ref. no.
23030-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 122-298838
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
400 000,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33700000-7 - Personal care products
35100000-5 - Emergency and security equipment
38400000-9 - Instruments for checking physical characteristics
39800000-0 - Cleaning and polishing products
18100000-0 - Occupational clothing, special workwear and accessories
18200000-1 - Outerwear
18300000-2 - Garments
18400000-3 - Special clothing and accessories
18800000-7 - Footwear
19200000-8 - Textile fabrics and related items
19500000-1 - Rubber and plastic materials
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú ochranné, zdravotnícke pomôcky, ako aj hygienické potreby, zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách 331 - Zdravotnícke vybavenie, 337 - Predmety osobnej starostlivosti, 351 - Bezpečnostné vybavenie, 384 - Meracie nástroje, 398 - Čistiace výrobky, 181 - Pracovné odevy, 182 - Zvršky, 183 - Odevy, 184 - Špeciálne odevy, 188 - Obuv, 192 - Textílie, 195 - Gumené a plastové materiály a prislúchajúcich kódov hlavného CPV.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje taktiež právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 60 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
29.07.2020 10:00:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie
30.07.2021 07:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
+421 259356544
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Documents

Tenders