Status: Trwająca

Czas serwera: 18.02.2020 11:16

Karta DSZ #31/2019
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo

Informacje

ID zamówienia
2991
Nazwa zamówienia
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo
Numer zamówienia
31/2019
Numer ogłoszenia BZP
5493 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 054-123951
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
623 565,75 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30211400-5 - Konfiguracje komputerowe
30213000-5 - Komputery osobiste
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet
30213300-8 - Komputer biurkowy
30213500-0 - Komputery kieszonkowe
30214000-2 - Stacje robocze
30215000-9 - Urządzenia do komputerów zminiaturyzowanych
30216110-0 - Skanery komputerowe
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30231100-8 - Terminale komputerowe
30231300-0 - Monitory ekranowe
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
30231320-6 - Monitory dotykowe
30232000-4 - Sprzęt peryferyjny
30232100-5 - Drukarki i plotery
30232110-8 - Drukarki laserowe
30232120-1 - Drukarki igłowe
30232130-4 - Kolorowe drukarki atramentowe
30232150-0 - Drukarki atramentowe
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
30237200-1 - Akcesoria komputerowe
30237270-2 - Torby na komputery przenośne
30237410-6 - Myszka komputerowa
30237420-9 - Joysticki
30237450-8 - Tablety graficzne
30237460-1 - Klawiatury komputerowe
30237480-7 - Jednostki wejścia
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo.
DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 52265021
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO.
2. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS § 58-61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým kvalifikovaným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
3.Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody - Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 30.06.2020.
4. Verejný obstarávateľ uplatňuje zelené verejné obstarávanie. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ ako aj v odkaze na profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo
- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
7.Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač bude vyzvaný na predloženie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok účasti.
8.Z dôvodu obmedzenia počtu CPV kódov nebolo možné vypísať všetky CPV kódy týkajúceho sa zriadenia DNS. Rozsah CPV kódov v rámci triedy hlavného slovníka je uvedený v súťažných podkladoch časti A bod 3.2.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
15.04.2019 10:00:00
Doba zriadenia DNS
30.06.2020 23:59:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty

Oferty