Status: Trwająca

Czas serwera: 29.09.2020 10:19

Karta DSZ #DNS-3
Dodanie ochranných pomôcok

Informacje

ID zamówienia
7145
Nazwa zamówienia
Dodanie ochranných pomôcok
Numer zamówienia
DNS-3
Numer ogłoszenia EU
2020/S 073-174035
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
6 000 000,00 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorými sú ochranné pomôcky slúžiace na zabránenie šírenia chorôb a nákaz – o.i. jednorazových ochranných rúšok pre osobnú ochranu, respirátorov, ochranných štítov, chirurgických rukavíc, jednorazových ochranných oblekov, bezkontaktných teplomerov a iného.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 331 – Zdravotnícke vybavenie, uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2020 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
11.05.2020 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí (dokvalifikovanie)
31.12.2024 23:59:59

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty

Oferty