Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 07:59

Karta DNS #07904/2018/ODDVO
Dodávka elektriny

Informácie

ID zákazky
1038
Názov predmetu
Dodávka elektriny
Číslo spisu
07904/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
13421-MUT zo dňa 26.09.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 184-415785
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
8 420 336,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 – Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Centrálnu obstarávaciu organizáciu (ďalej aj "COO"), ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO a Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta), uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov (ďalej aj SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

COO bude vyhlasovať jednotlivé zákazky (výzvy) na dodávku elektriny, podľa svojich aktuálnych potrieb.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
22.10.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/ obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty

Zákazky