Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:21

Karta obstarávania #007/2021/VO-§117
Oprava odkanalizovania dažďových vôd pri Zdravotnom stredisku KVP

Informácie

ID zákazky
10660
Názov predmetu
Oprava odkanalizovania dažďových vôd pri Zdravotnom stredisku KVP
Číslo spisu
007/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 813,12 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45232400-6 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava odkanalizovania dažďových vôd na poliklinike KVP, Cottbuská 13, 040 23 Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená Objednávka za účelom uskutočnenia stavebných prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.02.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty