Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 02:45

Karta obstarávania #2021-17
Nákup mobilných šatní a ordinácie

Informácie

ID zákazky
10872
Názov predmetu
Nákup mobilných šatní a ordinácie
Číslo spisu
2021-17
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
Doplňujúci CPV
51800000-0 - Inštalácia kovových kontajnerov
63111000-0 - Manipulácia s kontajnermi
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba a dodávka zostavy 7 ks kontajnerov na existujúcej betónovej ploche, ktorá je umiestnená v areály obstarávateľa. Zostava kontajnerov je členená na dva samostatné prevádzkové celky – šatne zamestnancov a ošetrovňa. Kontajnery požadujeme dodať v rozsahu podľa priloženej technickej špecifikácie a nákresu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty