Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:41

Karta obstarávania #015/2021/VO-§117
Nákup a dodávka drenážnej malty a škárovacej hmoty pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10992
Názov predmetu
Nákup a dodávka drenážnej malty a škárovacej hmoty pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
015/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
60 000,00 EUR
Hlavný CPV
44111000-1 - Stavebné materiály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka drenážnej malty MUREXIN Trass DMT 40 a škárovacej tesniacej hmoty MAPESTONE PFS PCC2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Rámcová dohoda na dobu určitú, a to do 31.12.2021 alebo do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu v € bez DPH podľa toho, čo nastane skôr.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty