Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.06.2021 05:00

Karta obstarávania #1446/2021/220
Sociálne prevádzková budova MES Oravský Podzámok

Informácie

ID zákazky
11268
Názov predmetu
Sociálne prevádzková budova MES Oravský Podzámok
Číslo spisu VO
1446/2021/220
Číslo z vestníka VO
17606-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
205 693,91 EUR
Hlavný CPV
45262700-8 - Práce na zmene (úprave) budov
Doplňujúci CPV
45223800-4 - Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Sociálne prevádzková budova MES Oravský Podzámok

V súčasnosti sa na manipulačno- expedičnom drevosklade v Oravskom Podzámku nachádza sociálne prevádzková budova (ďalej len „SPB“) z drevostavby typu „Likusák“, ktorej technický stav nevyhovuje pôvodným účelom a dnešným štandardom. Preto verejný obstarávateľ pristúpil k stavbe novej SPB, ktorá bude umiestnená na pôvodnom mieste. Samotnej výstavbe bude predchádzať odstránenie pôvodnej budovy a jej umiestnenie na skládku. Nová SPB je navrhnutá z modulových buniek (napr. TOUAX) 8 buniek (4+4 oproti sebe) ako prízemná a bude obsahovať kanceláriu pre THP, miestnosť pre strážnu službu (alt. príručný sklad), kotolničku na spaľovanie dreva, dennú miestnosť, šatňu pre robotníkov, hygienickú bunku a bunku pre upratovačku s WC pre ženy. Tieto priestory budú prístupné z dvoch vstupov. Jeden vstup bude slúžiť pre THP a druhý pre skladových robotníkov. Objekt bude založený plošne, na základových pásoch z prostého betónu C 16/20-X0 s minimálnou hĺbkou v nezamrzenej hĺbke 1100 mm. Nosná konštrukcia objektu je zložená z 8 prefabrikovaných modulov TOUAX o pôdorysných rozmeroch 2,435 x 6,055 m, výška modulov je 3,35 m. Objekt sa bude nachádzať podľa kvalifikácie STN 1991-1-3/NA1 v 3. zóne je 2,25 kN/m2. Požiadavky na požiarnu odolnosť objektu sú pre obvodové steny REI 60 (o → i) – ef, steny z interiérovej strany - R 60 (i → o) / REW 45 (i → o) / REI 30 (i → o), strop a podlaha REI 45. Kanalizačná prípojka bude odvádzať splaškové odpadové vody zo zdravotno-technických zariaďovacích predmetov navrhovaného objektu do nepriepustnej prefabrikovanej železobetónovej žumpy o užitočnom objeme 12,0 m³. Kanalizačná prípojka je navrhnutá z potrubia PVC DN 160 mm a DN 200 mm tesneného gumovými prúžkami. Dažďová kanalizácia bude zaústená do existujúcej kanalizácie. Vodovodná prípojka bude zásobovať navrhnutú SPB pitnou vodou potrubím HDPE PE 100 SDR 11 PN16 d 32x3,0 DN25(1“) z existujúcej novovybudovanej vodomernej šachte požiarneho vodovodu, ktorá je osadená v blízkosti staveniska. SPB bude napojená na elektrickú energiu zemným káblom CYKY 4B x 16 mm² z existujúcej elektrickej skrine RIS, ktorá je osadená v tesnej blízkosti navrhovaného objektu pri hlavnom vstupe.
Stavba je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty :
SO – 01 Sociálne prevádzková budova
SO – 02 Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie
SO – 03 Žumpa
SO – 04 Vodovodná prípojka
SO – 05 Elektrická prípojka

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.05.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.05.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Lazorík
martin.lazorik@lesy.sk
+421 917851112

Dokumenty