Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.09.2021 02:03

Karta obstarávania #1594/2021/150
Náhradné diely pre nákladné vozidlá TATRA

Informácie

ID zákazky
11506
Názov predmetu
Náhradné diely pre nákladné vozidlá TATRA
Číslo spisu
1594/2021/150
Číslo z vestníka VO
17332 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 065-163184
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 128 745,00 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Doplňujúci CPV
50114100-8 - Oprava nákladných vozidiel
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ požaduje originálne náhradné diely, prípadne náhradné diely vyhovujúce akosti v zmysle Nariadenia komisie európskych spoločenstiev č. 1400/2003 z 31.6.2002 o uplatňovaní článku 81 ods.3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel, kde sa pod originálnym náhradným dielom a náhradným dielom vyhovujúcej (zodpovedajúcej) akosti rozumie v znení článku 1 Definície nasledovné:
1 t) originálne náhradné diely znamenajú náhradné diely, ktoré majú tú istú akosť ako komponenty použité na montáž motorového vozidla a ktoré sú vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem poskytnutých výrobcom motorového vozidla na výrobu komponentov alebo náhradných dielov pre príslušné motorové vozidlo. Sú to náhradné diely, ktoré sú vyrobené na tej istej výrobnej linke ako tieto komponenty. Predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že diely sú originálne náhradné diely, ak výrobca dielu osvedčí, že diely sa svojou akosťou zhodujú s komponentmi použitými na montáž príslušného vozidla a boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla.
2 u) náhradné diely vyhovujúcej (zodpovedajúcej ) akosti znamenajú výhradne náhradné diely vyrobené ktorýmkoľvek podnikateľom, ktorý kedykoľvek môže osvedčiť, že tieto diely sa akosťou zhodujú s komponentmi, ktoré sú alebo boli použité na montáž príslušného motorového vozidla.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich opatrení sa verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby víťazný uchádzač zriadil po dobu trvania rámcovej dohody v priestoroch verejného obstarávateľa 3 konsignačné sklady (platí pre časť I., časť II. a časť III.).

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad SR.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.05.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty

ČASŤ I. - Originálne náhradné diely pre región ZÁPAD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
855 379,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ II. - Originálne náhradné diely pre región STRED

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
855 379,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ III. - Originálne náhradné diely pre región VÝCHOD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
855 379,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ IV. - Ekvivalentné náhradné diely pre región ZÁPAD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
187 536,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ V. - Ekvivalentné náhradné diely pre región STRED

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
187 536,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ VI. - Ekvivalentné náhradné diely pre región VÝCHOD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
187 536,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody