Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2021 06:25

Karta obstarávania #1857/2021/150
Náhradné diely a servis pre manipulačné linky BALJER ZEMBROD

Informácie

ID zákazky
11563
Názov predmetu
Náhradné diely a servis pre manipulačné linky BALJER ZEMBROD
Číslo spisu VO
1857/2021/150
Číslo z vestníka VO
17334 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 065-164015
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
1 341 597,40 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Doplňujúci CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka originálnych náhradných dielov alebo náhradných dielov schválených verejným obstarávateľom pre manipulačné linky Baljer Zembrod na adresu organizačných zložiek a ich stredísk verejného obstarávateľa, vrátane dopravy do miesta plnenia ostatných služieb spojených s dodávkou, podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Organizačnými jednotkami sa rozumejú expedičné sklady štátneho podniku Lesy SR.

Pod servisom sa rozumie vykonávanie servisných služieb, záručného a pozáručného servisu na manipulačné linky Baljer Zembrod pri dodržaní výrobcom stanovených technologických postupov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich opatrení sa verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad SR.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.05.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty

ČASŤ I. - Náhradné diely

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
802 264,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ II. - Rezné časti

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
309 112,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ III. - Servis

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
230 221,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody