Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 22:58

Karta obstarávania #274/2021
Prenájom a servis čistiacich a odmasťovacích zariadení pre strediská SŤÚ a SÚATaTV

Informácie

ID zákazky
11970
Názov predmetu
Prenájom a servis čistiacich a odmasťovacích zariadení pre strediská SŤÚ a SÚATaTV
Číslo spisu
274/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
64 498,00 EUR
Hlavný CPV
39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky
Doplňujúci CPV
39831240-0 - Zlúčeniny na čistenie
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zmluvy je prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov (dielov a súčiastok) z koľajových vozidiel a komponentov súvisiacich s údržbou koľajových tratí a súčasne prenájom a servis zariadení na čistenie a ošetrenie jednotlivých komponentov pre potreby strediska údržby autobusov, trolejbusov a technologických vozidiel, ako aj na špeciálne čistenie elektrosúčiastok a náhradných dielov. Servis prenajatých zariadení zahŕňa - pravidelné čistenie zapožičaného zariadenia, ktoré spočíva vo vyčistení zariadenia, prípadnom doplnení tekutín, ich výmeny a zabezpečení zneškodnenia vzniknutého odpadu v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z., podľa druhu zariadenia, vrátane dopravy a vyloženia zariadení na určené miesto dodania a zaškolenia obsluhy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty