Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.10.2021 09:44

Karta obstarávania #FNsP FDR/RVO/1245/2021
Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb

Informácie

ID zákazky
12112
Názov predmetu
Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb
Číslo spisu
FNsP FDR/RVO/1245/2021
Číslo z vestníka VO
26375-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 087-224421
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 039 227,5700 EUR
Hlavný CPV
33199000-1 - Lekárske odevy
Doplňujúci CPV
35113490-0 - Ochranný plášť
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“).
Predmetom zákazky sú: Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

Predmet zákazky je rozdelený na päť časti v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych a funkčných parametrov v nasledovnom rozsahu:

Časť č. 1:
Plášť operačný sterilný nevystužený, veľkosť M až XXL v predpokladanom počte 65 700 ks
Plášť operačný sterilný vystužený, veľkosť M až XXL v predpokladanom počte 20 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 2:
Plášť návštevnícky, nesterilný, veľkosť UNI v predpokladanom počte 130 000 ks
Plášť ochranný, nesterilný veľkosť UNI v predpokladanom počte 32 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 3:
Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál, veľkosť S až XXL v predpokladanom
počte 71 000 ks


Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 4:
Čiapka operačná - dámska, veľkosť UNI v predpokladanom počte 126 000 ks
Čiapka operačná – pánska, veľkosť UNI v predpokladanom počte 51 000 ks
Čiapka operačná – kukla, veľkosť UNI v predpokladanom počte 6 000 ks
Čiapka operačná – baret, veľkosť UNI v predpokladanom počte 124 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 5:
Návleky na obuv (pár), veľkosť 40 x 14 cm v predpokladanom počte 290 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ alebo inak RENOVOVANÝ v
originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. Predmet zákazky musí spĺňať MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE, ktoré sú uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné a ktorý má pridelený kód MZSR pre aktuálnu kategorizáciu ak je to relevantné.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.07.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Wágnerová
awagnerova@nspbb.sk
+421 484413886

Dokumenty

Časť č.1 - Plášť operačný

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
289 896,4700 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33199000-1 - Lekárske odevy
Doplňujúci CPV
18110000-3 - Pracovné odevy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 - Plášť ochranný

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
277 599,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35113490-0 - Ochranný plášť
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3 - Operačné oblečenie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
212 119,6000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33199000-1 - Lekárske odevy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 4 - Čiapka operačná

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
58 062,5000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 5 - Návleky na obuv (pár)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
201 550,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33199000-1 - Lekárske odevy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody