Stav: Zrušená

Serverový čas: 05.12.2022 22:05

Karta zákazky #08400/2018/ODDVO-028
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24

Informácie

ID zákazky
12819
Názov predmetu
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24
Číslo spisu
08400/2018/ODDVO-028
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 961,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky IKT a digitálnej techniky v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky - doprava tovaru na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle týchto SP a ich príloh, najmä prílohy č. 2 SP – Kúpna zmluva. Verejný obstarávateľ požaduje nové, nerozbalené a nerepasované zariadenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Zmluva, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania nadobúda účinnosť deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- zverejnení zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa kupujúceho (Banskobystrický samosprávny kraj),
- doručení Správy zo štandardnej ex-post kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov vyplývajúcich z budúceho plnenia tejto zmluvy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium Milana Rúfusa
Adresa
Ul. J. Kollára 2
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/399

Dokumenty