Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 31.07.2021 03:36

Karta obstarávania #R 1-9/86/2021
Elektrická impedančná tomografia

Informácie

ID zákazky
12852
Názov predmetu
Elektrická impedančná tomografia
Číslo spisu
R 1-9/86/2021
Číslo z vestníka VO
29969 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 117-305685
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
323 687,50 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti
a) z kvantitatívneho hľadiska
- veľkosť zákazky vyhovuje výrobnej kapacite malých a stredných podnikov,
b) z kvalitatívneho hľadiska
- obsah predmetu zákazky zodpovedá špecializovanej oblasti, ktorou sa malé a stredné podniky zaoberajú
c) z technického a hospodárskeho hľadiska
- ide o jeden druh techniky vrátane súvisiacich služieb a delenie zákazky na časti by spôsobovalo problémy z hľadiska záručných podmienok, školení obsluhy a využívaní a malo negatívny dopad na efektivitu a hospodárnosť obstarávacieho procesu a prevádzkových nákladov
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Obstarávanie zdravotníckej techniky je realizované v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.
Elektrický impedančný tomograf (EIT) na stacionárne použitie pri lôžku u pacientov v ľahu, na bruchu alebo v bočnej polohe, ktorých regionálna distribúcia objemu pľúc je klinicky zaujímavá (obvod hrudníka 70 - 150 cm).
EIT zobrazujúci regionálne informácie o ventilácii súvisiace zmeny vzdušného obsahu v rovine elektródy - zobrazuje regionálne informácie o krátkodobých zmenách objemu konečného výdychu v rovine elektródy - informácie sa zobrazujú ako: dynamické prierezy EIT v reálnom čase, stavové obrázky prierezu EIT, priebehy impedancie v reálnom čase , odvodené číselné parametre a trendové údaje
Súčasťou predmetu zákazky je:
- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov,
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj
v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístrojová technika musí byť nová, nerepasovaná, nepoužitá s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty