Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.03.2024 16:44

Karta obstarávania #MAGS OVO 56188/2021
Revitalizácia parku Motýlia lúka

Informácie

ID zákazky
12875
Názov predmetu
Revitalizácia parku Motýlia lúka
Číslo spisu
MAGS OVO 56188/2021
Číslo z vestníka VO
33451 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
87 700,00 EUR
Hlavný CPV
45112711-2 - Terénne úpravy parkov
Doplňujúci CPV
45112300-8 - Vyplňovanie a rekultivačné práce
45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
77315000-1 - Výsadba
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva Motýlia lúka - Pri Kríži (mestská časť Dúbravka), vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, závlahového systému a mobiliáru. Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich prác :
SO-01 Spevnené plochy, chodníky
SO-02 Drobná architektúra, mobiliár
SO-03 Vegetačné úpravy
SO-04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie
SO POV

Podrobné informácie o predmete zákazky a jej realizácii sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich jednotlivých prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.08.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Mária Janošovová

Dokumenty