Stav: Zrušená

Serverový čas: 02.04.2023 13:25

Karta obstarávania #27/7/OPE/ESO1D/NCZI
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1D

Informácie

ID zákazky
13574
Názov predmetu
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1D
Číslo spisu
27/7/OPE/ESO1D/NCZI
Číslo z vestníka VO
38215 - MUS Vestník č. 178/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 146-387723
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Užšia súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 814 380,00 EUR
Hlavný CPV
72212100-0 - Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
Doplňujúci CPV
48100000-9 - Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
48170000-0 - Softvérový balík na kontrolu súladu
48180000-3 - Softvérový balík pre zdravotníctvo
48211000-0 - Softvérový balík na vzájomnú prepojiteľnosť počítačových platforiem
48614000-5 - Systémy zberu údajov
48810000-9 - Informačné systémy
48814200-9 - Systém evidencie pacientov
72212180-4 - Služby na vývoj softvéru pre zdravotníctvo
72267100-0 - Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72261000-2 - Softvérové podporné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzači sú povinní predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný́ obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je plnenie navzájom prepojených a technicky neoddeliteľných súčastí informačného systému a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb. Informačný systém je prevádzkovaný́ a udržiavaný́ ako jeden celok. Technicky a funkčne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo nefunkčnosť systému súčastí, zvýšené finančné nároky a ohrozovalo samotné fungovanie informačného systému.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Národný projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR je v plnej kompetencii NCZI. Projekt je určený všetkým aktérom v procesoch elektronického zdravotníctva v SR označenom ako eZdravie.

Od 1. januára 2017 je v ostrej prevádzke Systém elektronického zdravotníctva, Systém eZdravie. Do Systému eZdravie sa zdravotnícky pracovníci (ďalej len „ZPr“) prihlasujú cez svoje informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pristupujú doň výhradne prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „ePZP“), ktorý majú počas práce s eZdravie stále vložený v čítačke ePZP. Z tohto dôvodu nie je v súčasnosti umožnený prístup takým zdravotníckych pracovníkom, ktorí pracujú a zapisujú zdravotné záznamy pacientov v teréne alebo mimo svojho PC.

Absencia alternatívneho riešenia prihlásenia pre týchto ZPr má za následok fakt, že v súčasnosti pristupujú do eZdravie len čiastočne (lekár v nemocnici zapisuje a číta záznamy len z prostredia jeho ambulancie) alebo nepristupujú vôbec (sestry alebo zdravotnícki záchranári priamo zo sanitky).

Dôvodom vzniku tohto diela je priniesť alternatívu v podobe prístupu do NZIS týmto ZPr tak, aby súčasný stav prístup cez ePZP bol pre ostatných ZPr ponechaný. Ďalším prínosom tohto zlepšenia je nutnosť odbremeniť ZPr od riešenia technických problémov eZdravie a ak aj keď takýto problém nastane, je potrebné zabezpečiť, aby mal čo najmenší dopad na samotného ZPr a nebol pre neho zdržaním alebo inou prekážkou v práci so systémom eZdravie.

Za súčasného stavu a spôsobu riešenia je pre NCZI problematické v čo najkratšej dobe vyriešiť technický problém, pretože nevie monitorovať počítač ZPr a ani jeho IS PZS. Rovnako nevie monitorovať centrálne aplikačné komponenty eZdravie, pretože sú inštalované buď na počítači ZPr, alebo sú integrálnou súčasťou IS PZS.

Cieľom implementácie a riešenia Projektu je rozšíriť a doplniť elektronické služby, doplniť nové komponenty a minimalizovať problematické oblasti pri používaní elektronických služieb systému eZdravie v sektore zdravotníctva.

Predmet Projektu ESO1-D pozostáva z alternatívneho mobilného prístupu ZPr, umožňujúci identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu ZPr cez mobilné zariadenie, ktorí bude zároveň poskytovať prístup do eZdravie mobilným pracovníkom pracujúcim v teréne alebo mimo svojich PC. Týmto pre nich bude vytvorená alternatíva voči ostatným zdravotníckym pracovníkom, pričom ale hlavným spôsobom autentifikácie ostáva ePZP.

Súčasťou predmetu projektu je Mobilno-Komunikačno-Autentifikačný modul-MKAM-SW a CPE, ktorí zabezpečí presunutie centrálnych aplikačných komponentov eZdravie ako ovládačov, klientský SW a CryptoController mimo PC ZPr. A to do softwarovej časti CPE tak, aby všetky komponenty mohol Objednávateľ spravovať vzdialene (off-site) a primárne bez potreby komunikácie so ZPr alebo IT podpory na strane PZS. Týmto spôsobom sa bude vedieť implementovať online monitoring MKAM-SW a CPE, v ktorom bežia MKAM-SW a aplikačné komponenty tak, aby Objednávateľ v prípade prevádzkového incidentu vedel v čo najskoršom čase vzdialene zasiahnuť.

Riešenie okrem vyššie uvedeného predmetu projektu bude obsahovať aj serverovú časť (centrálnu časť modulov), ktorú vy-súťažený dodávateľ dodá vrátane detailného popisu konfigurácie a inštalácie, s platnými licenciami pre neobmedzené používanie centrálnej časti modulov na dobu neurčitú tak, aby v prípade rozhodnutia Objednávateľa o migrácii centrálnych častí eZdravie bolo možné serverovú časť Diela nasadiť aj v inom prostredí určenom Objednávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
16.09.2021 13:00:00
Plánované otváranie žiadostí
16.09.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Róbert Danko
robert.danko@nczisk.sk
+421 257269713

Dokumenty