Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.09.2021 22:24

Karta zákazky #MAR 6/2021-003
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko polozpustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratis

Informácie

ID zákazky
13640
Názov predmetu
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko polozpustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratis
Číslo spisu
MAR 6/2021-003
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
500,00 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko polozapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislave, ktorý rieši:
- vybudovanie stojiska 5 ks polozapustených kontajnerov s objemom 3 m3 a 2 ks vizuálne prispôsobených zberných nádob s objemom do 0,2 m3. Spracovanie s možnosťou zámeny 1 ks polozapusteného kontajnera s objemom 3 m3 za 1 ks polozapusteného kontajnera s objemom 5 m3,
- stojisko bude vybudované na mestskom pozemku v správe verejného obstarávateľa, na zelenej ploche pri komunikácií mimo inžinierskych sietí,
- rozsah zastavanej plochy maximálne 25 m 2, umiestnenie kontajnerov v jednej línií popri komunikácií,
- predpokladaný rozsah je 10 človekohodín projekčných prác

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Plnenie na základe objednávky

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.08.2021 10:20:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty