Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:44

Karta obstarávania #FNTN-2021-07-ŠF-NZ-USG premium pre GPK
USG prístroj premium triedy pre kliniku gynekológie a pôrodníctva

Informácie

ID zákazky
13770
Názov predmetu
USG prístroj premium triedy pre kliniku gynekológie a pôrodníctva
Číslo spisu
FNTN-2021-07-ŠF-NZ-USG premium pre GPK
Číslo z vestníka VO
40684 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 152-404108
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
80 319,50 EUR
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadenia.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: USG prístroj premium triedy pre kliniku gynekológie a pôrodníctva v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID -19 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, v rámci výzvy: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.09.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty