Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:32

Karta obstarávania #044/2021/VO-§117
Stavebné práce a udržiavacie práce pasáže pred budovou Zdravotného strediska Ťahanovce – I. etapa

Informácie

ID zákazky
13806
Názov predmetu
Stavebné práce a udržiavacie práce pasáže pred budovou Zdravotného strediska Ťahanovce – I. etapa
Číslo spisu
044/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 729,80 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215140-0 - Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce a udržiavacie práce pasáže pred budovou Zdravotného strediska Ťahanovce – I. etapa riešenia havarijného stavu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku do výšky vysúťaženej sumy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty