Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 10:14

Karta obstarávania #MAGS OVO 59224/2021
INFO kontajner mesta Bratislava

Informácie

ID zákazky
13943
Názov predmetu
INFO kontajner mesta Bratislava
Číslo spisu
MAGS OVO 59224/2021
Číslo z vestníka VO
VVO č. 191/2021 z 16.08.2021, 40985-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie mobilného Informačného kontajnera, ktorého úlohou je zabezpečenie informovania a komunikácie realizácie projektu s názvom: ,,Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica- Janíkov dvor“, ktorý bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Predmet zákazky spočíva v kúpe lodného kontajnera, jeho konštrukčnej úprave v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a dodania vnútorného a technického vybavenia nevyhnutného na organizáciu verejných podujatí (prezentácii, diskusii, expozícii a výstav, premietania a pod.) Ďalší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 3 až č. 6 výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Dokumenty