Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:24

Karta obstarávania #2021-78
Rekonštrukcia skladu – vytvorenie archívu

Informácie

ID zákazky
14494
Názov predmetu
Rekonštrukcia skladu – vytvorenie archívu
Číslo spisu
2021-78
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú dispozičné zmeny vo vnútri existujúceho objektu – vyčlenenie-oddelenie časti skladu na účel skladovania dokumentácie a pod. Navrhované zmeny nezasahujú do statickej a nosne časti oceľovej haly. Práce požadujeme vykonať v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. Predpokladaný rozsah stavebných prác s uvedením popisov položiek je uvedený v Prílohe č. 2a a 2b - Výkaz výmer .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.10.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty