Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:07

Karta obstarávania #043/2021/VO-§117
Realizácia vodovodnej prípojky pre objekt športovej haly ANGELS ARÉNA

Informácie

ID zákazky
14559
Názov predmetu
Realizácia vodovodnej prípojky pre objekt športovej haly ANGELS ARÉNA
Číslo spisu
043/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
44 776,16 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia vodovodnej prípojky pre objekt športovej haly ANGELS ARÉNA.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty