Stav: Stornovaná

Serverový čas: 20.06.2018 01:37

Karta obstarávania #ÚTVO 34261/2017
Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Informácie

ID zákazky
147
Názov predmetu
Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká
Číslo spisu VO
ÚTVO 34261/2017
Číslo z vestníka VO
12285-WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
304 400.15 EUR
Hlavný CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
Doplňujúci CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká”, spracovanej spoločnosťou AMBERG ENGINEERING, s.r.o. Bratislava v 10/2016.
Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečené zárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom sa trasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalej napojené na plánovaný projekt Severnej veže.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
28.09.2017 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty