Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.09.2023 01:37

Karta obstarávania #2022-10
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"

Informácie

ID zákazky
16755
Názov predmetu
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"
Číslo spisu
2022-10
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 045 825,01 EUR
Hlavný CPV
45232142-9 - Stavebné práce na výmenníkových staniciach
Doplňujúci CPV
45231110-9 - Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
45231112-3 - Inštalácia potrubného systému
45232140-5 - Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
42511000-1 - Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Súčasná prevádzka ZEVO OLO bola uvedená do prevádzky v roku 2002. Prevádzkovaná je podľa platného IPKZ č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.4.2004 v znení jeho neskorších zmien. V súčasnosti zabezpečuje ZEVO OLO ekologické zhodnocovanie odpadu z oblasti mesta Bratislava v dvoch parných kotloch (K1 a K2) s roštovým spaľovaním s použitým vratným roštom Martin. Procesom spaľovania odpadu je produkovaná para pre energetické využitie a to hlavne pre výrobu elektriny v kondenzačnej turbíne s generátorom, pričom vyrobená elektrina bude spotrebovaná v zariadeniach ZEVO. Celková v súčasnosti povolená ročná kapacita ZEVO na energetické zhodnocovanie odpadov je 163 500 t/rok (21,8 t/hod, prevádzková doba 7 500 hod/rok).
Predmetom zákazky je výstavba nového zdroja tepla a elektriny zabezpečujúceho:
- výrobu a dodávku tepla v horúcej vode zo ZEVO OLO do SCZT Bratislava-východ v areáli BAT Výhrevňa Juh, Vlčie hrdlo.
- výrobu elektriny v točivej redukcii/protitlakovej parnej turbíne v ZEVO. Vyrobená elektrina bude spotrebovaná v jestvujúcich technologických zariadeniach ZEVO.
- Z technického hľadiska ide o vybudovanie nového zdroja tepla a elektriny pozostávajúceho z:
- novej točivej redukcie tlaku pary z tlaku 1,90 MPa na tlak 0,80 MPa s výrobou elektriny, umiestnenej v kontajneri v areáli ZEVO,
- novej výmenníkovej stanice para/horúca voda s obehovými čerpadlami, umiestnenej v dvoch kontajneroch v areáli ZEVO OLO a potrubí horúcovodnej trasy v areáli ZEVO OLO,
- nových potrubí horúcovodnej trasy a napojenia na SCZT Bratislava-východ v areáli BAT Výhrevňa Juh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
08.02.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.02.2022 09:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty