Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:52

Karta obstarávania #020/2022/VO-§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V

Informácie

ID zákazky
19642
Názov predmetu
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V
Číslo spisu
020/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
18106-WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
69 999,00 EUR
Hlavný CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení do 1000 V pre potreby verejného obstarávateľa a v objektoch v správe a nájme obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na obdobie 12 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu 69,999,00 € bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 907809660

Dokumenty