Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 12:00

Karta obstarávania #14/2022
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“

Informácie

ID zákazky
20474
Názov predmetu
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“
Číslo spisu
14/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45231110-9 - Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
Doplňujúci CPV
45231112-3 - Inštalácia potrubného systému
45232140-5 - Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
45232142-9 - Stavebné práce na výmenníkových staniciach
42511000-1 - Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Súčasná prevádzka ZEVO OLO bola uvedená do prevádzky v roku 2002. Prevádzkovaná je podľa platného IPKZ č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.4.2004 v znení jeho neskorších zmien. V súčasnosti zabezpečuje ZEVO OLO ekologické zhodnocovanie odpadu z oblasti mesta Bratislava v dvoch parných kotloch (K1 a K2) s roštovým spaľovaním s použitým vratným roštom Martin. Procesom spaľovania odpadu je produkovaná para pre energetické využitie a to hlavne pre výrobu elektriny v kondenzačnej turbíne s generátorom, pričom vyrobená elektrina bude spotrebovaná v zariadeniach ZEVO. Celková v súčasnosti povolená ročná kapacita ZEVO na energetické zhodnocovanie odpadov je 163 500 t/rok (21,8 t/hod, prevádzková doba 7 500 hod/rok).
Predmetom zákazky je výstavba nového zdroja tepla a elektriny zabezpečujúceho:
• výrobu a dodávku tepla v horúcej vode zo ZEVO OLO do SCZT Bratislava-východ v areáli BAT Výhrevňa Juh, Vlčie hrdlo.
• výrobu elektriny v točivej redukcii/protitlakovej parnej turbíne v ZEVO. Vyrobená elektrina bude spotrebovaná v jestvujúcich technologických zariadeniach ZEVO.
• z technického hľadiska ide o vybudovanie nového zdroja tepla a elektriny pozostávajúceho z:
• novej točivej redukcie tlaku pary z tlaku 1,90 MPa na tlak 0,80 MPa s výrobou elektriny, umiestnenej v kontajneri v areáli ZEVO,
• novej výmenníkovej stanice para/horúca voda s obehovými čerpadlami, umiestnenej v dvoch kontajneroch v areáli ZEVO OLO a potrubí horúcovodnej trasy v areáli ZEVO OLO,
• nových potrubí horúcovodnej trasy a napojenia na SCZT Bratislava-východ v areáli BAT Výhrevňa Juh.

Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Obstarávateľ OLO, a.s. informuje všetkých záujemcov, že zákazka "Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“ je opakovane vyhlásená. Z tohto dôvodu obstarávateľ v prílohe č. 8 tejto Výzvy uverejňujem vysvetlenia, ktoré boli k predmetu tejto zákazky uverejnené pri prvom vyhlásení predmetnej zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie
28.04.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.04.2022 09:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty