Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:56

Karta obstarávania #021/2022/VO-§117
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Polianska 4, Košice

Informácie

ID zákazky
20591
Názov predmetu
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Polianska 4, Košice
Číslo spisu
021/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
20163-WNP
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 332,84 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
45331110-0 - Inštalovanie kotlov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Polianska 4, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty