Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:15

Karta obstarávania #023/2022/VO-§117
Nákup a dodávka počítačových zariadení a spotrebného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o

Informácie

ID zákazky
23399
Názov predmetu
Nákup a dodávka počítačových zariadení a spotrebného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o
Číslo spisu
023/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
26927-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka počítačových zariadení a spotrebného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda na obdobie 24 mesiacov od dátumu účinnosti Rámcovej dohody, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 907809660

Dokumenty