Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 03:23

Karta obstarávania #2021-104
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností

Informácie

ID zákazky
23609
Názov predmetu
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností
Číslo spisu
2021-104
Číslo z vestníka VO
27942 - MSS
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
906 750,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie odpadu kat. číslo 20 01 08 kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (K-BRO), ktorý pochádza z domácností na území hl. mesta SR Bratislavy, a ktorý je dopravovaný špeciálnymi vozidlami príp. vo veľkokapacitných kontajneroch verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z..

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2022 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty

Zhodnotenie K-BRO časť 1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
302 250,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zhodnotenie K-BRO časť 2

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
302 250,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zhodnotenie K-BRO časť 3

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
302 250,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody