Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:08

Karta obstarávania #79-2022
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie

ID zákazky
24513
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Číslo spisu
79-2022
Číslo z vestníka VO
443195
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
80 000,00 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
18110000-3 - Pracovné odevy
18130000-9 - Špeciálne pracovné odevy
18140000-2 - Doplnky pracovných odevov
18830000-6 - Ochranná obuv
18220000-7 - Odevy chrániace pred počasím
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre zamestnancov verejného obstarávateľa na ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami vyplývajúcimi z pracovného procesu. OOPP určené na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca, sú na ochranu hlavy, sluchu, zraku, dýchacích orgánov, dolných a horných končatín a ochranu celého tela. Technická špecifikácia jednotlivých OOPP vychádza z požiadaviek a ustanovení Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a príslušných legislatívnych noriem a STN. Verejný obstarávateľ vyžaduje pri jednotlivých OOPP umiestnenie stálofarebného a neodstrániteľného loga. Ďalšie špecifiká (veľkosť, farba) budú poskytnuté dodávateľovi pri jednotlivých čiastkových objednávkach.

V prípade, že bude opis predmetu zákazky odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové špecifikácie, tepelnú a chemickú odolnosť, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v opise predmetu zákazky. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy. V prípade uvedenia konkrétnych značiek tovarov, materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené minimálne požiadavky, môže uchádzač predložiť aj tovar/materiály/výrobky lepších parametrov. Dôkaz o ich vhodnosti musí byť priložený v ponuke.
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 tejto Výzvy – Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty