Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:26

Karta obstarávania #35818/2017
Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu

Informácie

ID zákazky
259
Názov predmetu
Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu
Číslo spisu VO
35818/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
52 912.00 EUR
Hlavný CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác chodníka a cyklochodníka. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „Prepojovací chodník a cyklochodník úsek Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu, PD“ spracovanej spoločnosťou ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín. V súlade so zámerom preferovania cyklistickej dopravy na území mesta Trnava je potrebné pripraviť cyklistickej verejnosti kvalitnú sieť cyklistických komunikácií. Súčasťou tejto siete je i prepojenie obytného celku na ulici Bedřicha Smetanu s priemyselnou časťou mesta okolo železničnej trate, s prepojením na Kamennú cestu. Navrhnutý je združený chodník pre chodcov a cyklistov situovaný v priestore železničného depa Trnava. Navrhovaná lokalita sa nachádza v západnej časti mesta Trnava. Cyklochodník bude predĺžením jestvujúceho cyklochodníka na ul. Bedřicha Smetanu s prepojením na železničnú stanicu. Navrhované prepojenie cyklotrasy je súčasťou vnútromestského systému cyklotrás, ktoré je v tomto mieste prerušené. Na začiatku úseku je trasa napojená na jestvujúcu cyklistickú komunikáciu v Parku J.Kráľa. Na konci úseku je pre cyklistov možnosť pokračovať po jestvujúcich účelových komunikáciách v okolí železničnej trate, s prepojením na Kamennú cestu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
11.12.2017 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty