Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 08:53

Karta DNS #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Informácie

ID zákazky
2635
Názov predmetu
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.
Číslo spisu
06379/2019/ODDVO
Číslo z vestníka VO
4830 - MUP
Číslo z vestníka EU
2019/S 043-096932
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
50 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
Doplňujúci CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45233228-3 - Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
45233229-0 - Práce na údržbe krajníc
45233292-2 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie. Zároveň, predmet zákazky je úzko špecifikovaný, umožňuje zadávanie zákaziek na konkrétny typ stavebných prác, z uvedeného dôvodu by bolo delenie na časti iracionálne.
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 – Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
29.03.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty

Zákazky