Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 06:52

Karta DNS #NL DNS 15/2022
Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry

Informácie

ID zákazky
26453
Názov predmetu
Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Číslo spisu
NL DNS 15/2022
Číslo z vestníka VO
43859 - MUS
Číslo z vestníka EU
2022/S 199-567168
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71300000-1 - Inžinierske služby
71311300-4 - Poradenské služby pre oblasť infraštruktúry
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71321000-4 - Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov
71321200-6 - Projektovanie vykurovacích systémov
71322500-6 - Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie
71323100-9 - Projektovanie silnoprúdových sústav
71327000-6 - Projektovanie nosných konštrukcií
71334000-8 - Služby strojného a elektrotechnického inžinierstva
71328000-3 - Overovanie projektov nosných konštrukcií
71335000-5 - Inžinierske štúdie
71356200-0 - Technická pomoc
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie technickej infraštruktúry DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou:
- koľajových tratí
- trakčných vedení električiek a trolejbusov
- vnútorných a vonkajších rozvodov vody, kanalizácií a elektriny
- rekonštrukciou kotolní a rozvodov vykurovania a vzduchotechniky
- slaboprúdových rozvodov
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
28.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
28.11.2022 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
28.11.2026 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484

Dokumenty

Zákazky