Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:17

Karta obstarávania #2021-96/IV
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel SCANIA II

Informácie

ID zákazky
27761
Názov predmetu
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel SCANIA II
Číslo spisu
2021-96/IV
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
199 500,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
50112111-4 - Autoklampiarske služby
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
50116100-2 - Opravy elektrického systému
50116200-3 - Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí
50116300-4 - Opravy a údržba prevodoviek vozidiel
50116600-7 - Opravy a údržba štartérov
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ vyhlásil v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2022/S 047-122266 zo dňa 08.03.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2022 zo dňa 09.03.2022 pod značkou 15909 - MSS nadlimitnú zákazku s názvom „Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania náhradných dielov“ rozdelenú na sedem častí podľa jednotlivých značiek vozidiel.

Na časť zákazky „Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – SCANIA“ nebola predložená žiadna ponuka a verejný obstarávateľ opätovne vyhlasuje zákazku na pôvodný predmet zákazky.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko v danom prípade ide o potrebu poskytnutia požadovanej služby komplexne jedným poskytovateľom, pričom vzhľadom k obstarávanému predmetu nie je rozdelenie zákazky na časti účelné. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by nebolo účelné z technických, procesných ani finančných dôvodov, ako ani z dôvodu efektívneho riadenia zmluvného vzťahu s poskytovateľom. Predmet zákazky už bol súčasťou rozdeleného predmetu pôvodnej zákazky na časti.

Vyššie uvedené skutočnosti považuje verejný obstarávateľ za relevantné dôvody, ktoré viedli verejného obstarávateľa k takémuto rozhodnutiu.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel autorizovanou opravovňou bez výmeny alebo s výmenou náhradných dielov (originálnych náhradných dielov alebo schválených náhradných dielov verejným obstarávateľom) na motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg kategórie N3, N3G, ich servis (záručný a pozáručný), v zmysle kategorizácie vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Servisné služby sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov, prípravy vozového parku na technickú kontrolu s cieľom úspešného vykonania technickej a emisnej kontroly.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
29.07.2022 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty