Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:37

Karta obstarávania #NKP2022-66
Rodinný deň pre zamestnancov OLO a 30. ročné výročie spoločnosti

Informácie

ID zákazky
28451
Názov predmetu
Rodinný deň pre zamestnancov OLO a 30. ročné výročie spoločnosti
Číslo spisu
NKP2022-66
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79952000-2 - Služby na organizovanie podujatí
Doplňujúci CPV
55320000-9 - Služby spojené s podávaním jedál
55400000-4 - Služby spojené s podávaním nápojov
32342300-5 - Mikrofónové a reproduktorové sústavy
92622000-7 - Organizovanie športových podujatí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je predloženie návrhu komplexného zabezpečenia firemnej akcie na kľúč pre zamestnancov OLO a rodinných príslušníkov v trvaní 6 hodín a následná realizácia samotného podujatia v súlade s predloženým návrhom. Uchádzač predloží vlastný návrh zabezpečenia firemnej akcie na kľúč pričom musia byť dodržané minimálne požiadavky , ktoré sú definované v opise predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty