Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.10.2023 12:37

Karta obstarávania #ID 3348
„Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“

Informácie

ID zákazky
29076
Názov predmetu
„Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“
Číslo spisu
ID 3348
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 775 808,77 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45261210-9 - Pokrývačské práce
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – Modernizácia haly – dielne školského zariadenia a odstránenie porúch stavby (zatekanie strechy, nedostatočná funkčnosť vykurovacieho systému), zabezpečenie zvýšenia energetickej hospodárnosti, funkčnej a efektívnej prevádzky, zvýšenie štandardu vyučovacieho, zateplenie obalových konštrukcií stavby a výmena transparentných konštrukcií za konštrukcie s izolačným trojsklom v celom rozsahu objektu. Projekt predkladá stavebno-technické riešenie pre Vytvorenie školiaceho priestoru – prístavku pre elektromobily.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o., Podhorská 12, 900 01 Modra, IČO: 35 893 303, zastúpenou Ing. arch. Jánom Tvrdoňom (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.09.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.09.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Spojená škola (Banská Bystrica)
Adresa
Školská 7
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty