Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 17:48

Karta obstarávania #SE-VO2-2022/004548
Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Informácie

ID zákazky
30894
Názov predmetu
Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004548
Číslo z vestníka VO
202/2022 pod č. 40887-MSP dňa 16. 9. 2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 177-499732 z 14.9.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
353 553,02 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že práce, ktorých výsledkom je samotné stavebné dielo sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela, ktorým sú energetické úspory budovy
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ vo Vrútkach v rozsahu spracovaného projektu stavby.
V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa a strechy existujúceho objektu, výmena otvorových konštrukcií, odstráni sa vlhkosť obvodového muriva, inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, výmena svetelných zdrojov a svietidiel, vybudovanie bezbariérového vstupu a bezbariérového WC.
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: SO 01.01 Budova OO PZ Vrútky - oprávnené práce SO 01.02 Budova OO PZ Vrútky - neoprávnené práce

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.10.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Dokumenty