Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:18

Karta obstarávania #038/2022/VO-§117
Elektroinštalácia – napojenie odberateľov na ulici Hrebendova 10-12, Košice

Informácie

ID zákazky
32459
Názov predmetu
Elektroinštalácia – napojenie odberateľov na ulici Hrebendova 10-12, Košice
Číslo spisu
038/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
42744 - WNP
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 743,70 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je elektroinštalácia – napojenie odberateľov na ulici Hrebendova 10-12, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
ladislav.gombos@bpmk.sk
+421 907809660
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10506

Dokumenty