Stav: Prebiehajúca ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:29

Karta obstarávania #1458/2018
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Informácie

ID zákazky
327
Názov predmetu
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká
Číslo spisu VO
1458/2018
Číslo z vestníka VO
2231 - WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
225 769.28 EUR
Hlavný CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmet a rozsah zákazky je riešený v PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká” z 10/2016 a v ZMENE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE z 12/2017. Autorom je spoločnosť Amberg Engineering, s.r.o. Bratislava.
Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečené zárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom sa trasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalej napojené na plánovaný projekt Severnej veže.

Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce stavebné objekty:
Sadové a vegetačné úpravy
Demolácie
Cestička pre chodcov a cyklistov
Zárubný múr
Úprava a preložka verejného osvetlenia

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
08.03.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty