Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.02.2023 16:34

Karta obstarávania #NLZ-1/2022-T-MKCH
Technika pre projekt - Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Informácie

ID zákazky
33232
Názov predmetu
Technika pre projekt - Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec
Číslo spisu
NLZ-1/2022-T-MKCH
Číslo z vestníka EU
2022/S 207-589978, 26.10.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
219 629,16 EUR
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a zariadení vrátane súvisiacich služieb pre projekt s názvom: Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec.
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti:
1.časť - traktor s príslušenstvom
2.časť - kontajnery
3.časť - cestná mostová váha
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a technických špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a B2. Obchodné podmienky na dodanie predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.11.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Kráľovský Chlmec
Adresa
L. Kossutha 1233/99
Kráľovský Chlmec
077 13, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Bajužíková
office@inited.sk
+421 907903482
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5333

Dokumenty

1. časť - Traktor s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
181 166,66 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
16700000-2 - Traktory/ťahače
Doplňujúci CPV
42418000-9 - Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy
34223000-6 - Prívesy a návesy
42418940-0 - Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi
43251000-7 - Čelné lopatové nakladače s hĺbkovou lopatou
16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2. časť - Kontajnery

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
18 150,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44613000-0 - Veľké kontajnery
Doplňujúci CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

3. časť - Cestná mostová váha

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 312,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42923200-4 - Váhy (so stupnicou)
Doplňujúci CPV
51210000-7 - Inštalácia meracích zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy