Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 16:33

Karta obstarávania #SE-VO1-2022/004821
SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A a rekonštrukcia bloku E

Informácie

ID zákazky
33922
Názov predmetu
SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A a rekonštrukcia bloku E
Číslo spisu
SE-VO1-2022/004821
Číslo z vestníka VO
274/2022 p.č. 51423 - MSP zo dňa 29.12.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 250-729836 zo dňa 28.12.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 637 989,21 EUR
Hlavný CPV
45214310-6 - Stavebné práce na objektoch odborných škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že práce, ktorých výsledkom je samotné stavebné dielo sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela, ktorým sú energetické úspory budov.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektov SOŠ PZ Košice v rozsahu spracovaných projektov stavby. V rámci diela sa budú realizovať práce na jednotlivých objektoch nasledovne :

a) Objekt č. 1 – SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A:

Realizovať sa bude zateplenie fasády objektu, dodatočné zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, klampiarske konštrukcie a zámočnícke výrobky. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :
SO 101 Zateplenie blok "A"
SO 102 Zateplenie blok "B"
SO 101 Zateplenie blok "A" - Bleskozvod

b) Objekt č. 2 – SOŠ PZ Košice, rekonštrukcia bloku E:

Realizovať sa bude zateplenie fasády objektu, dodatočné zateplenie strechy, výmena niektorých otvorových konštrukcií, klampiarske konštrukcie a zámočnícke výrobky, rekonštrukcia zdravotechniky, rekonštrukcia ústredného kúrenia, montáž vzduchotechnických zariadení, rekonštrukcia elektroinštalácie. Stavba je členená na stavebné objekty :
SO 103 Blok „E“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.04.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Magdaléna Janteková
magdalena.jantekova@minv.sk
+421 250944425

Dokumenty