Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.11.2022 13:10

Karta obstarávania #2022-183
Právne služby

Informácie

ID zákazky
34581
Názov predmetu
Právne služby
Číslo spisu
2022-183
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
79100000-5 - Právne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú právne služby pre spoločnosť formou priebežného právneho poradenstva, ktoré bude poskytované najmä v oblastiach, ktoré sú špecifické, napríklad pracovné právo, GDPR, právo v oblasti energetiky, právo v oblasti duševného vlastníctva (napr. patentového práva a práva ochranných známok, znalosť autorského práva vrátane práv k databázam), právo v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, procesné právo a arbitráže, správne právo, právo verejného obstarávania a právo fondov EÚ.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka je zadávaná ako prieskum trhu s možnosťou uzatvorenia zmluvy primeraným aplikovaním postupu zákazky s nízkou hodnotou s uplatňovaním základných princípov verejného obstarávania podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty