Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 12:49

Karta obstarávania #OZ Podunajsko 2023/2026 Pestovanie
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026

Informácie

ID zákazky
34742
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026
Číslo spisu
OZ Podunajsko 2023/2026 Pestovanie
Číslo z vestníka EU
Ú. v. EÚ/S S228 25/11/2022 655945-2022-SK
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
10 401 798,01 EUR
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký.

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania
predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,
obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich
výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto
základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým
činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a
reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej
činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom
rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť
plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa
zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
a) časť „1“ - VC 1 Pukanec na LS: Pukanec, pozostávajúci z LO: LO Dekýš, LO Obora, LO Segíňov, LO Studienec, LO Štampoch, LO Tlstý Vrch,LO Varta LO Višničky, LO Žuhračka
b) časť „2“ - VC 2 Čifáre na LS:Čifáre, pozostávajúci z LO: LO Tehla, LO Nemčíňany, LO Nevidzany, LO Kováčová, LO Pata, LC Čifáre
c) časť „3“ - VC 3 Podhajská na LS: Čifáre, pozostávajúci z LO: LO Čaka, LO Dlhý Vrch, LO Hrubý Háj, LO Palárikovo LC Podhájska
d) časť „4“ - VC 4 Želiezovce na LS: Želiezovce, pozostávajúci z LO: LO Čanko, LO Hron, LO Sazdice, LO Čereš, LO Hrable,
e) časť „5“ - VC 5 Kamenín na LS: Želiezovce, pozostávajúci z LO: O Farná, LO Chľaba, LO Chrbát, LO Leľa, LO Sikenička, LO Step, LO Svodín /Vojnice, Štúrovo/
f) časť „6“ - VC 6 Plášťovce na LS: Plášťovce, pozostávajúci z LO: LO Čelovce, LO Šahy, LO Beľuja, LO Cerovo, LO Čabraď, LO Dobov Diel, LO Medovarce, LO Plášťovce /Šahy a Plášťovce/
g) časť „7“ - VC 7 Ladzany na LS: Antol, pozostávajúci z LO: LO Beľuj, LO Klastava, LO Ladzany, LO Litava, LO Žibritov / Ladzany/
h) časť „8“ - VC 8 Antol na LS: Antol, pozostávajúci z LO: LO Krnišov, LO Mesiac-Kameň, LO Antol, LO Ilija, LO Krížna/ Antol/
i) časť „9“ - VC 9 Bukovina na LS: Modrý Kameň, pozostávajúci z LO: LO Príbelce, ,LO Bukovina, LO Karikáš
j) časť „10“ - VC 10 Modrý Kameň na LS: Modrý Kameň, pozostávajúci z LO: LO Modrý Kameň,LO Plachtince, ,LO Bušince,LO Nová Ves,LO Želovce,LO Koprovnica
k) časť „11“ - VC 11 Nitra na LS: Nitra, pozostávajúci z LO: LO Tomášikovo, LO Pusté Uľany, LO Horná Pôtoň, LO Veľké Zálužie, LO Dubník, LO Párovské Háje, LO Veľký Cer, LO Neded/Galanta, Nitra/
l) časť „12“ - VC 12 Gabčíkovo na LS: Gabčíkovo, pozostávajúci z LO: LO Kráľová Lúka, LO Dekáň, LO Šamorín, LO Kľúčovec, LO Kližská Nemá, LO Jahodná, LO Bajč, LO Kolárovo, LO Marcelová, LO Palárikovo - bez LC Podhajská /Nové Zámky, Komárno, Gabčíkovo, Šamorín a Čalovo/

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie časti "1", časti "2", časti "3", ........... 12 predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na časť "1" alebo na časť "2" alebo na časť "3" ........................ 12 predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

4) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

7) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.12.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.12.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty

časť „1“ - VC 1 Pukanec

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
797 154,24 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „2“ - VC 2 Čifáre

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
616 676,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „3“ - VC 3 Podhajská

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
872 614,37 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „4“ - VC 4 Želiezovce

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
360 082,61 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „5“ - VC 5 Kamenín

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
579 131,76 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „6“ - VC 6 Plášťovce

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 218 874,56 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „7“ - VC 7 Ladzany

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
565 444,34 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „8“ - VC 8 Antol

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
649 667,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „9“ - VC 9 Bukovina

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
853 669,13 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „10“ - VC 10 Modrý Kameň

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
802 857,15 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „11“ - VC 11 Nitra

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 516 171,94 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť „12“ - VC 12 Gabčíkovo

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 569 453,11 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody